Regulamin użytkowania

Warunki rejestracji na portalu BE-PRO.com

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejsze warunki rejestracji na portalu www.be-pro.com (dalej nazywanym „Portal”) regulują prawa i obowiązki Operatora i Użytkowników w zakresie świadczenia i korzystania z Usług na Portalu (dalej nazywane „Warunkami”).

 2. Operatorem i Dostawcą Usług na Portalu jest spółka BE-PRO sp. z o.o z siedzibą ul. Gercenova 19, 851 01 Bratislava, REGON: 48 147 117, NIP: 2120252684 zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Bratysławie 1, sekcja: Sro, sygn.: 103926/B, REGON: 2120252684, (dalej nazywana „Operatorem”). Kontakt mailowy: info@be-pro.com. Kontakt telefoniczny: +421 903 704 038

 3. Usługi świadczone przez Operatora na Portalu obejmują w szczególności wyszukiwanie, przetwarzanie, gromadzenie, przechowywanie i przekazywanie danych, które są poszczególnym użytkownikom dostarczane bezpłatnie, tak do celów komercyjnych jak i niekomercyjnych, o ile niniejsze Warunki Operatora nie wskazują inaczej (dalej nazywane „Usługą” lub „Usługami”).

 4. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna lub prawna, która zarejestruje się i zaloguje na portalu Operatora i korzysta z Usług świadczonych przez Operatora na Portalu (dalej nazywany „Użytkownikiem” lub „Użytkownikami”).

 5. Organem właściwym do kontroli świadczonych zgodnie z niniejszymi Warunkami i powiązanymi Usługami jest Słowacka Inspekcja Handlowa, Inspektorat dla województwa bratysławskiego, ul. Prievozska 32, 820 07 Bratysława.

II. Podstawowe Warunki korzystania z Usług

 1. Korzystając z Usług świadczonych przez Operatora Użytkownik zgadza się na niniejsze Warunki. Użytkownicy, którzy nie zgadzają się z niniejszymi Warunkami, nie mogą korzystać z Usług świadczonych przez Operatora, co do których tyczą się niniejsze Warunki.

 2. Usługi Operatora są wykorzystywane przez Użytkowników na własne ryzyko, a tym samym Użytkownicy uznają, że mogą być w związku z tymi Usługami narażeni na różne treści, które mogą być nieodpowiednie dla niektórych Użytkowników, nieprzyzwoite lub obraźliwe.

 3. Jeśli Użytkownik w związku z korzystaniem z Usług przedłoży Operatorowi w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty lub w jakikolwiek inny sposób swoje opinie, wrażenia, sugestie, komentarze, teksty, obrazy, filmy lub inne wpisy (zwane dalej „Wpisami” lub „Wpisem”) niniejszym wyraża zgodę na wykorzystanie Wpisów przez Operatorów w celu promowania własnych produktów lub usług. W przypadku gdy treść Wpisów objęta jest ochroną własności intelektualnej, taki Użytkownik, zgodnie z ustawą nr 618/2003 zbioru praw o prawie autorskich i prawach pokrewnych (Prawo autorskie) z późniejszymi zmianami (dalej nazywane „Prawem autorskim” lub „PA”) udziela darmowego, niewyłącznego, dalej przenoszalnego, merytorycznie i obszarowo nieograniczonego zezwolenia na wykorzystanie Wpisów. Ważność zezwolenia jest ograniczona przez czas pozostawania zarejestrowanym na portalu Operatora. Przekazanie Wpisów przez Użytkownika zgodnie z poprzednim zdaniem nie rodzi po stronie Operatora żadnego obowiązku wykorzystania takiego Wpisu w jakikolwiek sposób, lecz powstaje uprawnienie do usunięcia takiego Wpisu z Portalu w dowolnym czasie, według własnego uznania.

III. Ochrona danych osobowych i prywatności Użytkowników

 1. Operator przed zarejestrowaniem w Serwisie pouczy Użytkownika o jego prawach i obowiązkach w myśl ustawy nr 122/2013 zbioru praw o ochronie danych osobowych, a także będzie wymagać zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika.

 2. W celu optymalizacji i poprawy jakości świadczonych usług Operator zbiera od odwiedzających jego portale wybrane informacje takie jak np. adresy IP, pliki cookies, które nie prowadzą do identyfikacji osoby. Pliki cookies są rozumiane jako małe jednostki danych przechowywanych na twardym dysku komputera Użytkownika. Operator wykorzystuje pliki cookies w celu poprawy jakości swoich Usług. W przypadku gdy Użytkownik nie chce korzystać z plików cookie wymagana jest konfiguracja przeglądarki Użytkownika tak, aby wszystkie pliki cookies były usuwane z twardego dysku komputera Użytkownika lub aby przeglądarka blokowała pliki cookies, albo też aby Użytkownika ostrzegała o zapisywaniu plików cookies.

IV. Rejestracja i logowanie Użytkownika

 1. Warunkiem Korzystania z Usług portalu jest rejestracja Użytkownika.

 2. Informacje, które Użytkownik wypełnia na Portalu w formularzu rejestracyjnym muszą być zgodne ze stanem faktycznym. Zarejestrowany Użytkownik jest obowiązany w przypadku zmiany jakichkolwiek danych rejestracyjnych do zmiany takich danych na Profilu bez zbędnej zwłoki.

 3. W przypadku niepodania prawdziwych danych rejestracja Użytkownika może zostać anulowana przez Operatora.

 4. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Konta użytkownika i Usługi niezwłocznie po rejestracji na portalu.

 5. Użytkownik loguje się do Konta użytkownika Nazwą użytkownika i hasłem.

 6. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie hasła do swojego Konta użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie działania prowadzone za pośrednictwem swojego Konta użytkownika.

 7. Operator nie obciąża Użytkowników żadnymi opłatami związanymi z komunikacją na odległość.

V. Anulowanie rejestracji

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator może jego Konto użytkownika w dowolnym czasie, zgodnie z niniejszymi Warunkami zlikwidować lub ograniczyć dostęp Użytkownikowi, nawet bez uprzedzenia. Operator może podjąć takie kroki szczególnie na podstawie:

 • - złamania przez Użytkownika powszechnie obowiązujących norm prawnych

  - złamania niniejszych Warunków

  - długotrwałego braku aktywności na Koncie użytkownika (jeśli konto Użytkownika nie było używane przez dwa lata od ostatniego wylogowania)

  - na własną prośbę Użytkownika

  - ze względu na łamanie praw Operatora lub innego Użytkownika

 1. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy lub ograniczenia dostępu Użytkownika do Portalu lub usunięcia wszelkich Wpisów Użytkownika (ogłoszenia, oceny i tak dalej.) z systemu, szczególnie z powodu naruszania praw Operatora lub innego Użytkownika albo złamania Warunków.

VI. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z usług nie może być niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Republiki Słowackiej, ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi państwa, w którym się znajduje i / lub powszechnymi zasadami moralnymi, a w szczególności nie może w jakikolwiek sposób:

 • - propagować przemocy, jawnie lub formą ukrytą podsycać nienawiść ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, język, wiarę i wyznanie, przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność narodową lub do grupy etnicznej;

  - propagować wojny lub opisywać okrutne lub w inny sposób nieludzkie postępowanie, albo które je pomniejsza, usprawiedliwia lub popiera;

  - otwarcie lub ukrytą forma propagować alkohol, alkoholizm, palenie tytoniu, zażywanie środków odurzających, trucizn i prekursorów lub pomniejszać skutki stosowania tych substancji;

  - stosować wulgaryzmy, zwroty lub inne słowa albo wyrażenia lub znaki, których bezpośrednie lub pośrednie znaczenie jest sprzeczne z ogólnie przyjętą moralnością społeczną i etyką;

  - zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich lub zakłócać ich zdrowie psychiczne i stan emocjonalny;

  - wysyłać wiadomości o treści erotycznej;

  - propagować pornografię dziecięcą;;

  - otwartą lub ukrytą formą propagować partię polityczną lub jej przedstawicieli;

  - otwartą lub ukrytą formą reklamować jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną, jakikolwiek produkt lub usługę;

  - propagować leki wydawane na receptę i na receptę weterynaryjną zawierające środki odurzające i substancje psychotropowe, które wydawane są bez recepty a które są refundowane przez ubezpieczenie zdrowotne na podstawie ubezpieczenia społecznego według specjalnej regulacji oraz leki nie zarejestrowane w Republice Słowackiej, w których mowa jest o leczeniu gruźlicy, chorób przenoszonych drogą płciową, ciężkich infekcji, chorób nowotworowych, przewlekłej bezsenności, zaburzeń metabolicznych i chorób psychicznych;

  - otwartą lub ukrytą formą propagować broń i amunicję, względnie w żaden sposób nie opisywać broni ani amunicji;

  - propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;

  - szerzyć fałszywe, niezweryfikowane, mylące lub kłamliwe wiadomości o osobach trzecich, szczególnie jeśli takie informacje o osobie trzeciej mogą przynieść innemu podmiotowi nienależne uznanie lub korzyści;

  - rozpowszechniać zawartości stron Operatora, w szczególności, nie wolno treści stron kopiować, modyfikować, rozprowadzać lub w inny sposób dysponować w celu komercyjnym, z wyjątkiem zarządzania Wpisami i własną treścią Użytkownika, o ile pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem nie zawarto innej umowy;

 1. Użytkownik nie może próbować zabraniać debaty na Portalu innym użytkownikom lub zakłócać jej. Użytkownik nie może nękać innych użytkowników.

 2. Użytkownik zobowiązuje się dodawać do Portalu tylko takie Wpisy, co do których posiada prawa autorskie albo zgodę autora na ich wykorzystanie.

 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za jego wpisy osobiście i dobrowolnie oraz zgadza się nie korzystać z Usługi w celach, które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Republiki Słowackiej.

 4. Użytkownik nie będzie próbował zalogować się na Portalu jako inny Użytkownik ani w inny sposób szkodzić innym Użytkownikom lub innym osobom. Użytkownik nie może w żaden sposób szkodzić Operatorowi i jego reputacji. Użytkownik nie może reklamować na Portalu Usługi innych osób znajdujących się w bezpośredniej lub pośredniej konkurencji z Operatorem.

 5. Użytkownik ma prawo do zakończenia korzystania z usług Operatora albo Osoby trzeciej bez uprzedniego zawiadomienia w tej sprawie.

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator jest upoważniony do komunikowania Użytkownikowi informacji uwierzytelniających, bezpieczeństwa lub o charakterze upominawczym, szczególnie w zakresie ochrony praw Użytkownika lub innych Użytkowników.

VII. Prawa i obowiązki Operatora

 1. Operator nie ma wobec Użytkowników lub osób trzecich w związku ze świadczonymi Usługami na Portalu, za wyjątkiem zobowiązań zawartych w odpowiednich przepisach prawnych, Warunkach żadnych innych dodatkowych obowiązków.

 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść Wpisów Użytkowników na Portalu, zatem także nie jest odpowiedzialny za naruszenie przez Użytkowników praw własności intelektualnej lub innych praw. Operator ma prawo do nie publikowania treści lub Wpisu Użytkownika, ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do treści lub Wpisu Użytkownika pozostałym Użytkownikom jeśli treść lub Wpis oceniony zostanie jako kontrowersyjny lub sprzecznych z Warunkami.

 3. Operator nie gwarantuje użytkownikom ciągłej funkcjonalność, bezawaryjnej pracy i zabezpieczenia serwera. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogłyby powstać Użytkownikowi w związku z korzystaniem z Usług.

 4. Operator ma prawo do anulowania rejestracji Użytkownika w dowolnym czasie, nawet bez podania przyczyny. Operator ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług na Portalu na czas określony, nieokreślony lub na zawsze. Operator ma prawo zamknąć portal w każdym czasie, nawet bez uprzedzenia.

 5. Po zakończeniu świadczenia Usług przez Operatora i korzystaniu z Usług przez Użytkownika, Użytkownik i Operator są zobowiązani przepisami prawa jeśli takie wystąpią. W przypadku ukarania Operatora za naruszenie obowiązków Użytkownika określonych w niniejszych Warunkach lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa Republiki Słowackiej, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do wyrównania szkody Operatora w całości.

X. Usługi płatne

 1. Użytkownik może korzystać na Portalu także z usług płatnych (dalej nazywanych „Usługami płatnymi”). O tym, czy chodzi o Usługę płatną Operator informuje Użytkownika na Portalu wyraźnie przed zamówieniem Usługi płatnej.

 2. Użytkownik może zamówić Usługę płatną na Portalu w specjalnej sekcji poprzez wypełnienie formularza zamówienia. Klient jest zobowiązany do wypełnienia w formularzu zamówienia wszystkich wymaganych informacji. Formularz zamówienia zawiera informacje na temat ceny Usługi płatnej, sposobie zapłaty ceny Usługi płatnej (w tym warunków płatności) oraz czasu obowiązywania Usługi płatnej.

 3. Przedmiotem Usługi płatnej jest promowanie wpisów Użytkownika na Portalu.

 4. Użytkownik może wybrać w formularzu zamówienia czas obowiązywania Usługi płatnej.

 5. Umowa pomiędzy Operatorem i Użytkownikami powstaje w dniu wysłania zlecenia Użytkownika.

 6. Operator ma obowiązek bezzwłocznie dostarczyć Użytkownikowi Usługę płatną usługę jednak po dokonaniu pełnej płatności ceny Usługi płatnej. Za zapłatę rozumie się jej zaksięgowanie na koncie Operatora.

 7. Cena pobierana za Usługę płatną może zostać opłacona bezpośrednio na Portalu przez bramkę GoPay. Po zapłaceniu ceny za Usługę płatną Operator dostarcza Użytkownikowi potwierdzenie płatności.

 8. W cenie Usługi płatnej zawarte są wszelkie koszty związane ze świadczeniem usługi przez Operatora, w tym podatek VAT.

 9. Za dostarczenie albo zupełną realizację Usługi płatnej rozumie się chwilę, w której Usługa płatna została aktywowana dla Użytkownika. Użytkownik wysyłając zamówienie wyraża zgodę na świadczenie usługi i jednocześnie z wyrażeniem zgody przyznaje, że traci prawo do odstąpienia od umowy.

 10. W przypadku, gdy Użytkownikowi deaktywowano konto użytkownika z powodu złamania obowiązków stosownie do niniejszych Warunków, Użytkownik nie ma prawa do zastępczego świadczenia Usługi płatnej, o ile Operator nie postanowi inaczej.

 11. Do Usługi płatnej stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia niniejszych Warunków.

XI. Odpowiedzialność za szkody

 1. Użytkownik jest świadomy, że korzysta z Usługi na Portalu wyłącznie na własne ryzyko. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników lub sposób korzystania z Usługi. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowe korzystanie z Usług przez Użytkownika lub osoby trzecie.

 2. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, powstałe po stronie Użytkownika lub osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio na skutek lub w związku z korzystaniem z Usług.

 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, powstałe po stronie Użytkownika lub osób trzecich z powodu niemożności korzystania z Usług bezpośrednio lub pośrednio w związku z tym faktem.

 4. Operator nie gwarantuje ciągłego funkcjonowania Portalu, jego bezbłędnego działania i bezpieczeństwa. Ma również prawo do zamknięcia portalu bez uprzedzenia i podania przyczyny.

 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogłyby powstać po stronie Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług na Portalu ze względu na niedziałanie, nieprawidłowe działanie lub działania innych Użytkowników lub z innych powodów.

XII. Procedura skarg i reklamacji

 1. W przypadku reklamacji lub skargi związanej z Usługami, Użytkownik skontaktuje się z Operatorem pod adresem: info@be-pro.com
 2. Operator postanowi o rozwiązaniu reklamacji lub skargi niezwłocznie i nie później niż w ciągu 3 dni roboczych.

 3. Operator jest zobowiązany potwierdzić na piśmie przyjęcie i rozwiązanie reklamacji lub skargi.

 4. Operator jest zobowiązany do przeanalizowania każdej skargi lub reklamacji, a w przypadku gdy jest ona zasadna, podjąć kroki nakierowane na naprawę. W przypadku uzasadnionych reklamacji lub skarg w odniesieniu do Usługi płatnej Operator udzieli Użytkownikowi odpowiednią zniżkę od ceny Usługi płatnej albo dostarczy Użytkownikowi dodatkową Usługę płatną za darmo, pod warunkiem, że Użytkownik wyrazi na to zgodę.

 5. Nieuzasadniona skarga albo reklamacja zostanie przez Operatora odrzucona.

XIII. Rozstrzyganie sporów

 1. Spory wynikłe w związku z rejestracją na Portalu lub korzystania z Usług rozwiązują Strony zasadniczo polubownie na drodze mailowej: info@be-pro.com

 2. Jeżeli strony nie rozwiążą sporu w drodze porozumienia, właściwym będzie sąd powszechny.

 3. Użytkownik, jeśli jest lub będzie w pozycji konsumenta, może rozwiązywać spór z Operatorem także alternatywnym sposobem zgodnie z ustawą nr 391/2015 zbioru praw, w obowiązującym brzmieniu. Więcej informacji: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Warunki zaczynają obowiązywać i stają się ważne w dniu ich publikacji. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami stosuje się odpowiednio przepisy powszechnie obowiązujące prawa Republiki Słowackiej. Niniejsze Warunki zastępują warunki rejestracji z dnia 20.10.2016 r.

 2. Operator ma prawo do zmiany, aktualizacji i modyfikacji Warunków także bez zgody Użytkownika.

 3. Użytkownik, korzystając z Usług, jest zobowiązany do przestrzegania norm prawnych państwa, w którym się znajduje, a także norm prawnych Republiki Słowackiej. W przypadku niestosowania się do przepisów prawa lub obowiązków zawartych w niniejszych Warunkach Operator może, zgodnie z prawem udostępnić wszystkie dostępne informacje o Użytkownikach (w tym prywatnych danych Użytkownika) upoważnionym organom.

Bratysława, dnia 11.08.2017 r.

BE-PRO.COM

WESPRZYJ NAS
DOBROWOLNYM DATKIEM