Polityka prywatności

Zgoda
osoby zainteresowanej na przetwarzanie danych osobowych zgodnie

Osoba zarejestrowana lub zalogowana na portalu www.be-pro.com niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w poniższym zakresie.

Operator: BE-PRO sp. z o.o. ul. Šustekova 19, 851 01 Bratysława, REGON: 48 147 117, NIP: 2120252684

Cel przetwarzania danych: Rejestracja na sportowym portalu społecznościowym oraz utworzenie własnego profilu osobistego, osoby której dane są przetwarzane, w celu kontaktowania się i interakcji z innymi osobami, które założyły profil na portalu społecznościowym. Przez portal społecznościowy rozumie się portal www.be-pro.com.

Lista przetwarzanych danych osobowych:

Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania
Data urodzenia
E-mail i numer telefonu
Obywatelstwo
Płeć
Wzrost i Waga
Edukacja
Zdjęcia
Adres IP
Dane statystyczne dotyczące kariery sportowej zainteresowanego (klubów sportowych, w których dana osoba pracowała, liczbę swoich meczów i bramek, itp.).

Osoba zainteresowana wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez okres rejestracji na portalu www.be-pro.com,przy czym wyrejestrowanie z portalu www.be-pro.com jest uważane za wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Biorąc pod uwagę cel i charakter portalu społecznościowego www.be-pro.com osoba zainteresowana wyraża zgodę na to, że dane osobowe podane podczas rejestracji, które osoba zainteresowana oznaczy jako „publiczne” lub dane, które o sobie dobrowolnie poda podczas rejestracji zostaną udostępnione innym osobom zarejestrowanym na portalu www.be-pro.com. Operator przetwarza także dane osobowe, które osoba zainteresowana oznaczy jako „prywatne”, przy czym dane te nie są udostępniane osobom trzecim. Adres IP komputera i czas dostępu danej osoby nie są uważane za informacje prywatne.

Osoba zainteresowana wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych w celu oferowania do sprzedaży towarów lub usług, lub w celu przesyłania informacji i aktualności na portalu www.be-pro.com.

Informacja o prawach osoby zainteresowanej:

1) Osoba zainteresowana ma prawo do pisemnego wezwania Operatora:

  1. potwierdzenia, czy jej dane osobowe są albo nie są przetwarzane; ten wniosek osoby zainteresowanej Operator ma obowiązek zrealizować bezpłatnie,
  2. w zrozumiałej formie. Informacji o przetwarzaniu danych osobowych w systemie informatycznym. Osoba zainteresowana ma prawo do zapoznania się z procesem przetwarzania i oceny. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie. Wniosek taki osoby zainteresowanej Operator ma obowiązek wypełnić bezpłatnie
  4. w powszechnie zrozumiałej formie informacje o źródle, z którego zyskano dane osobowych; ten wniosek osoby zainteresowanej operator ma obowiązek wypełnić bezpłatnie,
  5. zmiana lub usuwanie danych nieprawidłowych, niekompletnych lub nieaktualnych, które podlegają przetwarzaniu; taki wniosek osoby zainteresowanej operator ma obowiązek wypełnić bezpłatnie,
  6. cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych i usunięcie danych osobowych. Prawo zainteresowanego wymazania mogą stosować jedynie w przypadku, w przypadku gdy przewiduje to prawo lub rozporządzenie UE. Osoba zainteresowana nie ma prawa do usuwania danych osobowych, jeżeli prawo zabrania operatorowi,
  7. transfer danych osobowych. Osoba zainteresowana ma prawo do przeniesienia na pisemny wniosek przetworzone dane osobow do innego operatora.

Prawo danej osoby może być ograniczone jedynie zgodnie, gdy takie ograniczenie wynika przepisów ustawy albo gdy zastosowanie ograniczenia naruszyłoby ochronę danej osoby lub naruszone by zostały prawa i wolności innych osób. Takie ograniczenie jest operator niezwłocznie zobowiązany zgłosić pisemnie osobie zainteresowanej, a także do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej.


2) Osoba zainteresowana, na podstawie bezpłatnego pisemnego wniosku ma prawo do operatora składać sprzeciw w sprawie:

  1. sprzetwarzania danych osobowych, co do których przewiduje, że są lub będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego bez jej zgody i żądać ich usunięcia,
  2. wykorzystania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego w ruchu pocztowym, albo
  3. przekazywania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego

3) Ponadto osoba zainteresowana ma możliwość dalszego składania sprzeciwu w dowolnym czasie u operatora przeciw przetwarzaniu danych osobowych wskazując na uzasadnione przyczyny lub przedstawiając dowody naruszenia praw zainteresowanej i prawnie chronionych interesów, które są lub mogą być w konkretnym przypadku przez przetwarzanie danych osobowych naruszone; jeśli nie zabraniają tego przepisy prawa i jeśli wykaże, że sprzeciw osoby zainteresowanej jest uprawniony, operator jest zobowiązany przetwarzane dane osobowe bez zbędnej zwłoki zablokować i niezwłocznie usunąć gdy tylko zezwalają na to okoliczności.

4) Osoba zainteresowana ma prawo nie zgodzić się z decyzją operatora, która miała by dla niej mieć prawne konsekwencje albo wzajemny wpływ, jeśli taka decyzja została wydana wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania jej danych osobowych. Osoba zainteresowana ma prawo żądać od operatora przeanalizowania wydanej decyzji metodą inną niż automatycznego przetwarzania, przy czym operator musi spełnić prośbę zainteresowanego, a to w ten sposób, że decydującą rolę w przeglądzie decyzji będzie mieć osoba upoważniona; o sposobie analizy i jej wyniku operator powiadamia osobę zainteresowaną nie później niż w 30 dni od daty otrzymania wniosku. Osoba zainteresowana nie ma tego prawa tylko wtedy, gdy jest to przewidziane w specjalnej ustawie, którą są regulowane zalecenia zabezpieczenia uzasadnionych interesów osoby zainteresowanej lub jeżeli w relacjach przedwstępnych albo w trakcie trwania umowy operator wydał decyzję, która spełnia żądania danej osoby lub gdy operator na podstawie umowy podjął inne odpowiednie środki w celu zapewnienia słusznych interesów osoby zainteresowanej.

5) Osoba zainteresowana ma prawo do odszkodowania, które może osoba zainteresowana wykonyvać, jeżeli powstaje w związku z naruszeniem obowiązku operatora uszkodzenie własności i szkody niemajątkowej. Osoba zainteresowana ma prawo iść do sądu w przypadku stosowania praw tytułem odszkodowania.

Jeżeli osoba zainteresowana nie posiada zdolności prawnej w całości, jego prawa może reprezentować pełnomocnik. Jeżeli osoba zainteresowana nie żyje, jej prawa mogą być reprezentowane przez osobę bliską..

Jeśli dana osoba jest zainteresowana wypełnieniem wyżej wymienionych praw w odniesieniu do operatora, może skontaktować się z operatorem pod adresem siedziby, mailowo: info@be-pro.com, lub przez telefon: +421 903 704 038

Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (GDPR) i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i zmienionej późniejszych przepisach.


BE-PRO.COM

WESPRZYJ NAS
DOBROWOLNYM DATKIEM