Adatvédelmi politika

Az érintett személy hozzájárulása
a személyes adatok kezeléséhez

www.be-pro.com oldalon regisztrált vagy bejelentkezett érintett személy ezennel hozzájárul a személyes adatai alábbiakban részletezett terjedelemben történő kezeléséhez.

Üzemeltető: BE-PRO s.r.o., 851 01 Bratislava, Gercenova 19, cégjegyzékszáma: 48 147 117, adószáma: 2120252684

Az adatközlés célja: Regisztráció a közösségi sporthálózaton és személyes profil létrehozása az érintett személy által a közösségi hálózaton profillal rendelkező más személyekkel történő kapcsolatfelvétel és interakció céljából. Közösségi hálózat alatt a www.be-pro.com portál értendő.

A kezelt személyes adatok listája:

Név és vezetéknév
Lakcím
Születési idő
E-mail és telefonszám
Állampolgárság
Szex
Magasság és súly
Oktatás
Fotók
IP cím
Az érintett személy sportkarrierjére vonatkozó statisztikai adatok (sportklubok, amelyekben az érintett személy működött, versenymérkőzések és gólok száma stb.)

Az érintett személy hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez a www.be-pro.com portálon való érvényes regisztráció ideje alatt, miközben a www.be-pro.com portálon való regisztráció megszüntetése az adatkezelési hozzájárulás visszavonásának minősül.

VA www.be-pro.com közösségi oldal céljára és jellegére való tekintettel az érintett személy hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrációkor „nyilvánosként” megjelölt személyes adatokhoz, illetve azokhoz az adatokhoz, amelyeket az érintett személy a regisztrációkor önkéntesen ad meg, a www.be-pro.com portálon más regisztrált személyek is hozzáférhessenek. Az Üzemeltető az érintett személy által „magánadatként” megjelölt személyes adatokat is kezeli, azokat azonban nem teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára. Az érintett személy számítógépének IP-címe és belépési idejei nem minősülnek személyes adatoknak.

Az Üzemeltető nem küld az érintett személy e-mail címére semmilyen marketingüzeneteket termékek vagy szolgáltatások értékesítési célú kínálása céljából.

Az érintett személy felvilágosítása a jogairól

1) Bekezdése szerint az érintett személy írásbeli kérelem alapján az alábbiakat kérheti az üzemeltetőtől:

  1. visszajelzést arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e; az üzemeltető az érintett ezen kérelmének díjmentesen köteles eleget tenni,
  2. közérthető formában tájékoztatást a személyes adatok számítógépes rendszerben való kezeléséről. Szerinti határozat esetén az érintett személy jogosult megismerni az adatkezelés és kiértékelés folyamatát. Az üzemeltető az érintett ezen kérelmének díjmentesen köteles eleget tenni,
  3. közérthető formában tájékoztatást a forrásról, amelyből a kezelt személyes adatokat beszerezte; az üzemeltető az érintett ezen kérelmének díjmentesen köteles eleget tenni,
  4. közérthető formában a személyes adatai listáját, amelyek az adatkezelés tárgyát képezik. Az üzemeltető az érintett ezen kérelmének díjmentesen köteles eleget tenni,
  5. az adatkezelés tárgyát képező pontatlan, hiányos vagy elavult személyes adatai helyesbítését vagy megsemmisítését; az üzemeltető az érintett ezen kérelmének díjmentesen köteles eleget tenni,
  6. a személyes adatai megsemmisítését, ha azok kezelésének célja megszűnt; ha az adatkezelés tárgyát személyes adatokat tartalmazó hatósági bizonylatok képezik, kérheti azok visszaszolgáltatását; az üzemeltető az érintett ezen kérelmének díjmentesen köteles eleget tenni. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai megsemmisítését, ha törvényszegésre került sor; az üzemeltető az érintett ezen kérelmének díjmentesen köteles eleget tenni,
  7. A személyes adatok átadása. Az érintett személynek joga van arra, hogy írásbeli kérelem alapján továbbítsa a feldolgozott személyes adatokat egy másik üzemeltetőnek.

Právo dotknutej osoby možno obmedziť len, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Az üzemeltető köteles az ilyen korlátozást haladéktalanul írásban közzétenni az érintett személynek és a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatalának. 

2) Az érintett személy, szabad írásbeli kérelem alapján, jogosult az alábbiak ellen kifogást emelni az üzemeltető ellen:

  1. a személyes adatai kezelése ellen, ha azt feltételezi, hogy azok kezelése a hozzájárulása nélkül közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és kérheti az adatai megsemmisítését,
  2. személyes adatok postai levelezésben való felhasználása ellen (titulus, név, vezetéknév és cím) közvetlen üzletszerzés céljából, vagy
  3. személyes adatok átadása ellen (titulus, név, vezetéknév és cím) közvetlen üzletszerzés céljából.

3) Az érintett személy a fentiek mellett az üzemeltetőnél esetekben bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen megalapozott indokok feltüntetésével vagy a konkrét esetben az adatkezeléssel sérülhető jogaiba és jogos érdekeibe való jogosulatlan beavatkozásra vonatkozó bizonyítékok bemutatásával; amennyiben azt törvényes okok nem akadályozzák és bebizonyosodik, hogy az érintett személy tiltakozása megalapozott, az üzemeltető köteles azokat a személyes adatokat, amelyek kezelése ellen az érintett személy tiltakozott, haladéktalanul letiltani és amint azt a körülmények lehetővé teszik, megsemmisíteni.

4) Az érintett személynek joga van arra, hogy ne terjedjen ki rá az üzemeltető olyan döntésének hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, ha az ilyen döntés kizárólag automatizált adatkezelésen alapul. Az érintett személynek joga van kérni az üzemeltetőtől a meghozott döntés felülvizsgálatát az automatizált adatkezeléstől eltérő módon, miközben az üzemeltető köteles eleget tenni az érintett személy kérelmének úgy, hogy a döntés felülvizsgálata során az érintett személynek lesz döntő szerepe; a felülvizsgálat módjáról és a megállapítások eredményéről az üzemeltető az érintett személyt legkésőbb a kérelem kézbesítésétől számított 30 napon belül tájékoztatja. Az érintett személynek erre csak abban az esetben nincs joga, ha azt külön törvény írja elő, amely az érintett személy jogos érdekeinek biztosítására vonatkozó feltételeket szabályozza vagy ha a szerződéskötés előtti viszonyok keretein belül, illetve a szerződéses viszonyok fennállása alatt az üzemeltető olyan döntést hozott, amelyben eleget tett az érintett személy kérelmének, vagy ha az üzemeltető szerződés alapján egyéb megfelelő intézkedéseket tett az érintett személy jogos érdekeinek biztosítása érdekében.

5) Dotknutá osoba má právo na náhradu škody, ktoré môže dotknutá osoba uplatniť, ak jej vznikne v súvislosti s porušením povinnosti prevádzkovateľa majetková alebo nemajetková ujma. Dotknutá osoba má tiež právo obrátiť sa na súd v prípade uplatňovania si práv z titulu náhrady škody.

Ha az érintett személy nem rendelkezik teljes cselekvőképességgel, jogait a törvényes képviselője gyakorolhatja. Ha az érintett személy már nem él, törvény szerinti jogait a közeli hozzátartozója gyakorolhatja.

Abban az esetben, ha az érintett személy a fentiekben részletezett jogait gyakorolni kívánja az Üzemeltetővel szemben, az Üzemeltetővel a székhelye címén, az info@be-pro.come-mail címen vagy a +421 903 704 038-as telefonszámon veheti fel a kapcsolatot.

Az üzemeltető dolgozza fel a személyes adatokat a rendelet szerint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (GDPR) és a törvénnyel összhangban 18/2018 a személyes adatok védelméről a későbbi jogszabályok által módosított.

BE-PRO.COM

TÁMOGASS MINKET
ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁSSAL