Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky registrácie na portáli BE-PRO.com

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné podmienky registrácie na portáli www.be-pro.com (ďalej len „Portál“) upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Používateľov pri poskytovaní a využívaní Služieb na Portáli (ďalej len „Podmienky“).

 2. Prevádzkovateľom a poskytovateľom Služieb na Portáli je spoločnosť BE-PRO s.r.o., so sídlom Gercenova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 48 147 117, DIČ: 2120252684 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1., Oddiel: Sro, Vložka č.: 103926/B, DIČ: 2120252684, (ďalej len „Prevádzkovateľ). Mailový kontakt: info@be-pro.com. Telefonický kontakt: +421 903 704 038

 3. Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli predstavujú najmä vyhľadávanie, spracovanie, zhromažďovanie, uchovávanie a prenos dát, pričom sú jednotlivým používateľom poskytované bezplatne, a to na komerčné aj nekomerčné účely, pokiaľ nie je v týchto Podmienkach Prevádzkovateľa uvedené inak (ďalej len „Služba“ alebo „Služby“).

 4. Používateľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje a prihlasuje na portáli Prevádzkovateľa a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“).

 5. Príslušným orgánom kontroly poskytovania týmito Podmienkami upravených a s nimi súvisiacich Služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, 820 07 Bratislava.

II. Základné podmienky využívania Služieb

 1. Využívaním Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom Používateľ súhlasí s týmito Podmienkami. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito Podmienkami, nesmú využívať Služby poskytované Prevádzkovateľom, na ktoré sa vzťahujú tieto Podmienky.

 2. Služby Prevádzkovateľa sú zo strany Používateľov využívané na vlastné riziko, čím Používatelia berú na vedomie, že môžu byť pri týchto Službách vystavení rôznym obsahom, ktoré môžu byť pre niektorých Používateľov nevhodné, neslušné alebo urážajúce.

 3. Pokiaľ Používateľ v súvislosti s využívaním Služieb odovzdá Prevádzkovateľovi elektronicky, poštou či akýmkoľvek iným spôsobom svoje názory, prejavy, podnety, pripomienky, texty, obrázky, videá alebo iné príspevky (ďalej len „Príspevky“ alebo aj „Príspevok“), týmto súhlasí s použitím Príspevkov Prevádzkovateľom za účelom propagácie vlastných produktov alebo služieb. V prípade, ak obsah Príspevkov spadá pod ochranu duševného vlastníctva, Používateľ týmto v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Autorský zákon“ alebo „AZ“) udeľuje bezplatný, nevýhradný, ďalej prenositeľný, vecne a miestne neobmedzený súhlas na použitie Príspevkov. Platnosť uvedeného súhlasu je obmedzená dobou trvania registrácie na portáli Prevídzkovateľa. Odovzdaním Príspevkov Používateľom podľa predchádzajúcej vety však Prevádzkovateľovi nevzniká žiadna povinnosť tieto Príspevky akokoľvek použiť a je oprávnený tieto Príspevky kedykoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z Portálu.

III. Ochrana osobných údajov a súkromia Používateľov

 1. Prevádzkovateľ pred registráciou na Portáli poučí Používateľa o jeho právach a povinostiach v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a taktiež si vyžiada súhlas so spracovaním osobných údajov Používateľa.

 2. V záujme optimalizácie a zlepšenia kvality poskytovaných služieb Prevádzkovateľ zbiera od návštevníkov svojich portálov niektoré informácie ako sú napr. IP adresy, cookies, ktoré nevedú k identifikácii jednotlivca. Súbormi cookies sa rozumejú malé jednotky údajov skladované prehliadačom na pevnom disku počítača Používateľa. Prevádzkovateľ využíva súbory cookies za účelom skvalitnenia svojich Služieb. V prípade, ak si Používateľ neželá používať súbory cookies je potrebná konfigurácia prehliadača Používateľa, tak aby všetky súbory cookies vymazával z pevného disku počítača Používateľa, resp. aby prehliadač blokoval súbory cookies alebo aby Používateľa upozorňoval na uloženie súborov cookies.

IV. Registrácia a prihlásenie Používateľa

 1. Využívanie Služieb Portálu je podmienené registráciou Používateľa.

 2. Informácie, ktoré Používateľ vyplní na Portáli v registračnom formulári musia byť v súlade so skutočnosťou. Registrovaný Používateľ je povinný v prípade zmeny akéhokoľvek registračného údaju opraviť tento údaj v profile Používateľa bez zbytočného odkladu.

 3. V prípade nevyplnenia pravdivých údajov môže byť registrácia Používateľa Prevádzkovateľom zrušená.

 4. Používateľ môže Používateľské konto a Služby začať využívať bezodkladne po registrácii na portáli.

 5. Používateľ sa prihlasuje do Používateľského konta prostredníctvom Používateľského mena a hesla.

 6. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovavánie hesla k svojmu Používateľskému kontu. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho Používateľského konta.

 7. Prevádzkovateľ neúčtuje Používateľovi žiadne poplatky spojené s diaľkovou komunikáciou.

V. Zrušenie registrácie

 1. Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ môže jeho Používateľské konto kedykoľvek v súlade s týmito Podmienkami zrušiť alebo zamedziť prístup Používateľovi, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť najmä na základe:

 • - porušenia všeobecne záväzných právnych noriem Používateľom

  - porušenia týchto Podmienok

  - dlhodobej absencie aktivity Používateľského konta (v prípade, ak nebolo Používateľské konto použité počas 2 rokov od posledného odhlásenia)

  - na vlastnú žiadosť Používateľa

  - z dôvodu porušovania práv Prevádzkovateľa alebo iného Používateľa

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť alebo obmedziť Používateľovi prístup na Portál alebo odstrániť akýkoľvek Príspevok Používateľa (inzeráty, hodnotenia, a pod.) zo systému, a to hlavne z dôvodu poškodzovania práv Poskytovateľa alebo iného Používateľa alebo porušenia Podmienok.

VI. Práva a povinnosti Používateľa

 1. Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní Služieb sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi štátu, v ktorom sa nachádza a/alebo so všeobecnou morálkou, najmä nesmie žiadnym spôsobom:

 • - propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;

  - propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;

  - otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;

  - používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;

  - ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav;

  - odosielať príspevky s erotickým obsahom;

  - propagovať detskú pornografiu;

  - otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;

  - otvorene alebo skrytou formou robiť reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;

  - propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb;

  - otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať;

  - propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;

  - uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu priniesť inému subjektu neoprávnený prospech alebo výhodu;

  - rozširovať obsah stránok Prevádzkovateľa, najmä nie je oprávnený obsah stránok kopírovať, meniť, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho komerčného využitia, s výnimkou nakladania s Príspevkami a vlastným obsahom Používateľa, pokiaľ medzi Používateľom a Prevádzkovateľom neexistuje iná dohoda;

 1. Používateľ sa nesmie snažiť brániť v diskusii na Portáli ostatným Používateľom, prípadne ju narúšať. Používateľ nesmie obťažovať ostatných Používateľov.

 2. Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na Portál len také Príspevky, ku ktorých obsahu má autorské práva resp. súhlas autora na ich použitie.

 3. Používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať Služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 4. Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na Portál ako iný Používateľ a ani inak poškodzovať ďalších Používateľov alebo iné osoby. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať Prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Používateľ nesmie na Portáli propagovať Služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k Prevádzkovateľovi.

 5. Používateľ má právo kedykoľvek ukončiť využívanie Služieb Prevádzkovateľa alebo Tretej osoby bez predchádzajúceho oznámenia o tejto skutočnosti.

 1. Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je oprávnený komunikovať Používateľovi správy overovacieho, bezpečnostného alebo upozorňujúceho charakteru, a to najmä z dôvodu ochrany práv Používateľa alebo iných Používateľov.

VII. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ nemá voči Používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so Službami poskytovanými na Portáli okrem povinností uvedených v príslušných právnych predpisoch, Podmienkach žiadne iné ďalšie povinnosti.

 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah Príspevkov Používateľov na Portáli, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv Používateľmi. Prevádzkovateľ je oprávnený nezverejniť obsah alebo Príspevky Používateľa, obmedziť alebo zamedziť prístup ostatných Používateľov k obsahu alebo Príspevkom Používateľa, pokiaľ je takýto obsah alebo Príspevky vyhodnotený ako sporný alebo porušujúci Podmienky.

 3. Prevádzkovateľ neposkytuje Používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Služieb.

 4. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu Používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie Služieb na Portáli na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť Portál, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

 5. Pri ukončení poskytovania Služieb Prevádzkovateľom a používania Služieb Používateľom, majú Prevádzkovateľ a Používateľ zákonné práva, ak z toho vyplynú. V prípade sankcionovania Prevádzkovateľa za porušenie povinností Používateľa uvedených v týchto Podmienkach alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie Používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu Prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

VIII. Spoplatnené služby

 1. Používateľ má možnosť využiť na Portáli aj spoplatnené služby (ďalej len ,,Spoplatnené služby“). O skutočnosti, či sa jedná v konkrétnych prípadoch o Spoplatnenú službu informuje Prevádzkovateľ na Portáli Používateľa výslovne pred objednaním Spoplatnenej služby.

 2. Používateľ si môže objednať Spoplatnenú službu na Portáli v osobitnej sekcii, a to vyplnením objednávkového formulára. Objednávateľ je povinný vyplniť v objednávkovom formulári všetky požadované údaje. Objednávkový formulár obsahuje informácie o cene Spoplatnenej služby, spôsobe úhrady ceny Spoplatnenej služby (vrátane platobných podmienok) a dĺžke trvania Spoplatnenej služby.

 3. Predmetom Spoplatnenej služby je zabezpečenie propagácie príspevkov Používateľa na Portáli.

 4. Používateľ má možnosť zvoliť si v objednávkovom formulári dlžku trvania Spoplatnenej služby.

 5. Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom vzniká dňom odoslania objednávky Používateľa.

 6. Prevádzkovateľ má povinnosť bez zbytočného odkladu dodať Používateľovi Spoplatnenú službu až po úplnom zaplatení ceny Spoplatnenej služby. Zaplatením ceny sa rozumie jej pripísanie na účet Prevádzkovateľa.

 7. Cenu za Spoplatnenú službu je možné uhradiť priamo na Portáli prostredníctvom brány GoPay. Po zaplatení ceny za Spoplatnenú službu Prevádzkovateľ doručí Používateľovi daňový doklad.

 8. V cene Spoplatnenej služby sú zahrnuté všetky náklady Prevádzkovateľa spojené s poskytovaním Spoplatnenej služby a taktiež daň z pridanej hodnoty.

 9. Za dodanie resp. úplné poskytnutie Spoplatnenej služby sa považuje moment, kedy bola Spoplatnená služba Používateľovi aktivovaná. Používateľ odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s poskytovaním služby a zároveň vyjadrením tohto súhlasu berie na vedomie, že stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 10. V prípade, ak je Používateľovi deatktivované používateľské konto z dôvodu porušenia jeho povinností v zmysle týchto Podmienok, nemá Používateľ právo na náhradné plnenie Spoplatnenej služby, ak Prevádzkovateľ nerozhodne inak.

 11. Na Spoplatnené služby sa primerane vzťahujú ostatné ustanovenia týchto Podmienok.

IX. Zodpovednosť za škodu

 1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva Služby Portálu výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov, ani za spôsob akým Služby využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie Služieb Používateľom, či tretími osobami.

 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním Služieb.

 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania Služieb alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

 4. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Portálu, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť Portál bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Služieb na Portáli, ako aj spôsobených nefunkčnosťou, chybovosťou, alebo činnosťou iných Používateľov či z iných dôvodov.

X. Reklamačný poriadok a sťažnosti

 1. V prípade sťažností alebo reklamácii súvisiacich so Službami sa Používateľ obráti na Prevádzkovateľa na maile : info@be-pro.com
 2. Prevádzkovateľ rozhodne o vybavení sťažnosti alebo reklamácie bez zbytočného odkladu najneskôr však do 3 pracovných dní.

 3. Prevádzkovateľ je povinný Používateľovi prijatie a vybavenie sťažnosti alebo reklamácie písomne potvrdiť.

 4. Prevádzkovateľ je povinný každú sťažnosť alebo reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave. V prípade, ak ide o opodstatnenú sťažnosť alebo reklamáciu ohľadne Spoplatnenej služby, poskytne Prevádzkovateľ Používateľovi primeranú zľavu z ceny Spoplatnenej služby alebo poskytne Používateľovi ďalšiu Spoplatnenú službu zdarma, ak s tým Používateľ súhlasí.

 5. Neopodstatnenú sťažnosť alebo reklamáciu Prevádzkovateľ zamietne.

XI. Riešenie sporov

 1. Spory vzniknuté z titulu registrácie na Portáli alebo využívania Služieb riešia strany primárne dohodou na mailovej adrese: info@be-pro.com

 2. V prípade, ak strany nevyriešia spor dohodou, je na riešenie sporu príslušný všeobecný súd.

 3. Používateľ, ak je alebo bude v postavení spotrebiteľa možnosť riešiť spor s Prevádzkovateľom aj alternatívnym spôsobom v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. v platnom znení. Bližšie informácie: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

XII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Na otázky neupravené týmito Podmienkami sa primerane aplikujú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Tieto Podmienky rušia všeobecné podmienky registrácie zo dňa 20.10.2016.

 2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať Podmienky ako aj bez ich súhlasu Používateľa.

 3. Používateľ je pri využívaní Služieb povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto Podmienkach môže Prevádzkovateľ v súlade so zákonom poskytnúť všetky dostupné informácie o Používateľoch (vrátane súkromných údajov Používateľa) oprávneným orgánom.

V Bratislave, dňa 11.08.2017

BE-PRO.COM

PODPOR NÁS
DOBROVOĽNÝM PRÍSPEVKOM