Zásady ochrany osobných údajov

Súhlas
Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

Dotknutá osoba registrovaná alebo prihlásená na portáli www.be-pro.com týmto dáva súhlas prevádzkovateľovi so spracovaním osobných údajov v dole uvedenom rozsahu.

Prevádzkovateľ: BE-PRO s.r.o., Gercenova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 48 147 117, DIČ: 2120252684

Účel poskytnutia údajov: Registrácia na športovej sociálnej sieti a vytvorenie osobného profilu zo strany dotknutej osoby s cieľom kontaktovania a interakcie s inými osobami, ktoré si na sociálnej sieti vytvorili profil. Sociálnou sieťou sa rozumie portál www.be-pro.com.

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

Meno a priezvisko
Bydlisko
Dátum narodenia
E-mail a telefónne číslo
Štátne občianstvo
Pohlavie
Výška a hmotnosť
Dosiahnuté vzdelanie
Fotografie
IP adresa
Štatistické údaje o športovej kariére dotknutej osoby (športové kluby v ktorých dotknutá osoba pôsobila, počet jej súťažných zápasov a gólov a pod.)

Dotknutá osoba súhlasí so spracovaním osobných údajov po dobu trvanie platnej registrácie na portáli www.be-pro.com, pričom zrušenie registrácie na portáli www.be-pro.com sa považuje za odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Vzhľadom na účel a charakter sociálnej siete www.be-pro.com dotknutá osoba súhlasi s tým, že osobné údaje, ktoré pri registrácii dotknutá osoba označí ako ,,verejné“, prípadne údaje ktoré o sebe uvedie pri registrácii dotknutá osoba dobrovoľne, budú sprístupnené iným registrovaným osobám na portáli www.be-pro.com. Prevádzkovateľ spracúva aj osobné údaje, ktoré označí dotknutá osoba ako ,,súkromné“, pričom tieto údaje nie sú sprístupnené tretím osobám. IP adresa počítača a časy prístupov dotknutej osobe sa nepovažujú za súkromné údaje.

Dotknutá osoba súhlasí so zasielaním marketingových správ za účelom ponuky predaja tovaru alebo služieb, prípadne za účelom zasielania informácií a noviniek na portáli www.be-pro.com.

Poučenie o právach dotknutej osoby

1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov a ich účele v informačnom systéme prevádzkovateľa. Dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; tieto informácie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť bezplatne,
  5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne. Dotknutá osoba má právo až do vykonania opravy na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  6. odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov a výmaz osobných údajov. Právo na výmaz môže dotknutá osoba uplatniť len v prípade, ak to stanovuje zákon alebo nariadenie EÚ (napr. ak zanikol pôvodný účel spracúvania osobných údajov, ak bolo spracúvanie osobných údajov nezákonné alebo ak je výmaz osobných údajov potrebný pre splnenie zákonnej povinnosti). Dotknutá osoba nemá právo na výmaz osobných údajov, ak to zákon prevádzkovateľovi zakazuje,
  7. prenos osobných údajov. Dotknutá osoba má právo preniesť na základe písomnej žiadosti spracúvané osobné údaje k inému prevádzkovateľovi.

Právo dotknutej osoby možno obmedziť len, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Takéto obmedzenie je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dotknutej osobe, ako aj Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

2) Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:

  1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
  2. využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  3. poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.

3) Okrem uvedeného dotknutá osoba má možnosť ďalej kedykoľvek u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

4) Dotknutá osoba má právo nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jej žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

5) Dotknutá osoba má právo na náhradu škody, ktoré môže dotknutá osoba uplatniť, ak jej vznikne v súvislosti s porušením povinnosti prevádzkovateľa majetková alebo nemajetková ujma. Dotknutá osoba má tiež právo obrátiť sa na súd v prípade uplatňovania si práv z titulu náhrady škody.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva môže uplatniť blízka osoba.

V prípade, ak má dotknutá osoba záujem realizovať svoje vyššie uvedené práva vo vzťahu k Prevádzkovateľovi, môže dotknutá osoba kontaktovať Prevádzkovateľa na adrese sídla, na maile: info@be-pro.com, alebo telefonicky: +421 903 704 038

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.

BE-PRO. COM

PODPOR NÁS
DOBROVOĽNÝM PRÍSPEVKOM