Profile

Gender

Male

Date of birth

28.02.2000

Residence

Brzegi, Poland

Education

High school

Country of activity

Poland, Germany

Additional information

Uryyb, V unir bssref sebz pyhof V xabj va Cbynaq gung cnl sbe cynlvat sbbgonyy naq, va nqqvgvba, gurer vf nyfb na bccbeghavgl gb jbex Zl JungfNcc+48501455053 uggcf://jjj.snprobbx.pbz/LbheShgher-110472071088559/ V nyfb jbex jvgu ntrapvrf gung ner ybbxvat sbe cebsrffvbany pyhof, ohg guvf bssre vf sbe irel tbbq cynlref jvgu tbbq zngrevnyf

Newsfeed

Favourite clubs

avatar
Juventus F.C.

Favourite players

avatar
Cristiano
Ronaldo