Obchodní podmínky

Podmínky registrace na portálu BE-PRO.com

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné podmínky registrace na portálu www.be-pro.com (dále jen "Portál") upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při poskytování a využívání Služeb na Portálu (dále jen "Podmínky")

 2. Provozovatelem a poskytovatelem Služeb na Portálu je společnost BE-PRO s.r.o., se sídlem Gercenova 19, 851 01 Bratislava, Slovensko, IČO: 48 147 117, DIČ: 2120252684 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava 1., Oddíl: Sro, Vložka č .: 103926 / B, DIČ: 2120252684, (dále jen "Provozovatel). Mailový kontakt: info@be-pro.com. Telefonický kontakt: +421 903 704 038

 3. Služby poskytované Provozovatelem na Portálu představují zejména vyhledávání, zpracování, shromažďování, uchovávání a přenos dat, přičemž jsou jednotlivým uživatelům poskytovány bezplatně, a to na komerční i nekomerční účely, pokud není v těchto Podmínkách Provozovatele uvedeno jinak (dále jen "Služba" nebo " služby ").

 4. Uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která se registruje a přihlašuje na portálu Provozovatele a využívá Služby poskytované Provozovatelem na Portálu (dále jen "Uživatel" nebo "Uživatelé").

 5. Příslušným orgánem kontroly poskytování těmito Podmínkami upravených a s nimi souvisejících Služeb je Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj, Prievozská 32, 820 07 Bratislava.

II. Základní podmínky využívání Služeb

 1. Využíváním Služeb poskytovaných Provozovatelem Uživatel souhlasí s těmito Podmínkami. Uživatelé, kteří nesouhlasí s těmito Podmínkami, nesmějí využívat Služby poskytované Provozovatelem, na které se vztahují tyto Podmínky.

 2. Služby Provozovatele jsou ze strany Uživatelů využívány na vlastní riziko, čímž Uživatelé berou na vědomí, že mohou být při těchto Službách vystaveni různým obsahům, které mohou být pro některé Uživatele nevhodné, neslušné nebo urážející.

 3. Pokud Uživatel v souvislosti s využíváním Služeb předá Provozovateli elektronicky, poštou či jiným způsobem své názory, projevy, podněty, připomínky, texty, obrázky, videa nebo jiné příspěvky (dále jen "Příspěvky" nebo také "Příspěvek"), tímto souhlasí s použitím příspěvků Provozovatelem za účelem propagace vlastních produktů nebo služeb. V případě, že obsah Příspěvků spadá pod ochranu duševního vlastnictví, Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 618/2003 S.z. o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem (Autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Autorský zákon" nebo "AZ") uděluje bezplatný, nevýhradní, dále přenositelný, věcně a místně neomezený souhlas k použití Příspěvků. Platnost uvedeného souhlasu je omezena dobou trvání registrace na portálu Provozovatele. Předáním Příspěvků Uživatelem podle předchozí věty však Provozovateli nevzniká žádná povinnost tyto Příspěvky jakkoli použít a je oprávněn tyto Příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit z Portálu.

III. Ochrana osobních údajů a soukromí Uživatelů

 1. Provozovatel před registrací na Portálu poučí Uživatele o jeho právech a povinosti ve smyslu zákona č. 122/2013 S.z. o ochraně osobních údajů a také si vyžádá souhlas se zpracováním osobních údajů Uživatele.

 2. V zájmu optimalizace a zlepšení kvality poskytovaných služeb Provozovatel sbírá od návštěvníků svých portálů některé informace jako jsou např. IP adresy, cookies, které nevedou k identifikaci jednotlivce. Soubory cookies se rozumí malé jednotky údajů skladované prohlížečem na pevném disku počítače Uživatele. Provozovatel využívá soubory cookies za účelem zkvalitnění svých Služeb. V případě, že si Uživatel nepřeje používat cookies je potřebná konfigurace prohlížeče Uživatele tak, aby všechny soubory cookies vymazal z pevného disku počítače Uživatele, resp. aby prohlížeč blokoval cookies, nebo aby Uživatele upozorňoval na uložení souborů cookies.

 IV. Registrace a přihlášení Uživatele

 1. Využívání Služeb Portálu je podmíněno registrací Uživatele.

 2. Informace, které Uživatel vyplní na Portálu v registračním formuláři musí být v souladu se skutečností. Registrovaný Uživatel je povinen v případě změny jakéhokoliv registračního údaje opravit tento údaj v profilu Uživatele bez zbytečného odkladu.

 3. V případě nevyplnění pravdivých údajů může být registrace Uživatele Provozovatelem zrušena.

 4. Uživatel může Uživatelské konto a Služby začít využívat okamžitě po registraci na portálu.

 5. Uživatel se přihlašuje do Uživatelského konta prostřednictvím Uživatelského jména a hesla.

 6. Uživatel je zodpovědný za bezpečné uchovávání hesla ke svému Uživatelskému kontu. Uživatel je zodpovědný za všechny aktivity provedené prostřednictvím svého Uživatelského konta.

 7. Provozovatel neúčtuje Uživateli žádné poplatky spojené s dálkovou komunikací.

V. Zrušení registrace

 1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel může jeho Uživatelský účet kdykoliv v souladu s těmito Podmínkami zrušit nebo zamezit přístup Uživateli, a to i bez předchozího upozornění. Provozovatel tak může učinit zejména na základě:

  - porušení obecně závazných právních norem Uživatelům

  - porušení těchto Podmínek

  - dlouhodobé absence aktivity Uživatelského konta (pokud nebyl Uživatelský účet použit po dobu 2 let od posledního odhlášení)

  - na vlastní žádost Uživatele

  z dôvodu porušovania práv Prevádzkovateľa alebo iného Používateľa

 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv odepřít nebo omezit Uživateli přístup na Portál nebo odstranit jakýkoli Příspěvek Uživatele (inzeráty, hodnocení, a pod.) Ze systému, a to hlavně z důvodu poškozování práv Poskytovatele nebo jiného Uživatele nebo porušení Podmínek.

VI. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel bere na vědomí, že při využívání Služeb se nesmí chovat v rozporu s obecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky, obecně závaznými právními předpisy státu, ve kterém se nachází a/nebo s obecnou morálkou, zejména nesmí žádným způsobem:

  - propagovat násilí a otevřeně nebo skrytou formou podněcovat nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo k etnické skupině;

  - propagovat válku nebo popisovat kruté nebo jinak nelidské jednání způsobem, který je jejich nevhodným zlehčování, omlouváním nebo schvalováním;

  - otevřeně nebo skrytou formou propagovat alkohol, alkoholismus, kouření, užívání omamných látek, jedů a prekurzorů nebo zlehčovat následky užívání uvedených látek;

  - používat vulgarismy, slovní spojení nebo jiné slovní nebo znakové výrazy, jejichž přímý či nepřímý význam je v rozporu s obecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou;

  - ohrožovat fyzický, psychický nebo morální vývoj nezletilých, nebo narušovat jejich duševní zdraví a emocionální stav;

  - odesílat příspěvky s erotickým obsahem;

  - propagovat dětskou pornografii;

  - otevřeně nebo skrytou formou propagovat politickou stranu nebo její představitele;

  - otevřeně nebo skrytou formou dělat reklamu, a to jakékoli fyzické nebo právnické osobě, jakýmkoli výrobkům nebo službám;

  - propagovat léky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis a veterinární lékařský předpis, které obsahují omamné a psychotropní látky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, a které se hradí na základě zdravotního pojištění podle zvláštního předpisu a léků neregistrovaných v Slovenské republice, ve kterých je zmínka o účincích léků na léčení tuberkulózy, přenosných pohlavních chorob, závažných infekčních chorob, nádorových nemocí, chronické nespavosti, chorob poruch metabolismu a psychických chorob;

  - otevřeně nebo skrytou formou propagovat zbraně a střelivo, resp. jakýmkoli způsobem zbraně a střelivo popisovat;

  - propagovat a uskutečňovat jakoukoli další formu jednání, které je v rozporu s právním řádem Slovenské republiky;

  - uvádět nepravdivé, neověřené, zavádějící nebo klamavé zprávy o třetím subjektu, resp. zejména v případě, pokud takové informace o třetím subjektu mohou přinést jinému subjektu neoprávněný prospěch nebo výhodu;

  - rozšiřovat obsah stránek Provozovatele, zejména není oprávněn obsah stránek kopírovat, měnit, šířit nebo jakkoli jinak s ním nakládat za účelem jeho komerčního využití, s výjimkou nakládání s příspěvkem a vlastním obsahem Uživatele, pokud mezi Uživatelem a Provozovatelem neexistuje jiná dohoda;

 2. Uživatel se nesmí snažit bránit v diskusi na Portálu ostatním Uživatelům, případně ji narušovat. Uživatel nesmí obtěžovat ostatní Uživatele.

 3. Uživatel se zavazuje, že bude přidávat na Portál jen takové Příspěvky, k jejichž obsahu má autorská práva resp. souhlas autora k jejich použití.

 4. Uživatel přebírá zodpovědnost za své příspěvky sám a dobrovolně a souhlasí s tím, že nebude používat Služby pro účely, které jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky.

 5. Uživatel se nebude pokoušet přihlásit se na Portál jako jiný uživatel a ani jinak poškozovat dalších Uživatelů nebo jiné osoby. Uživatel nesmí žádným způsobem poškozovat Provozovatele a jeho dobré jméno. Uživatel nesmí na Portálu propagovat Služby jiných osob, které jsou v přímém nebo nepřímém konkurenčním vztahu k Provozovateli.

 6. Uživatel má právo kdykoliv ukončit využívání Služeb Provozovatele nebo Třetí osoby bez předchozího oznámení o této skutečnosti.

 7. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn komunikovat Uživateli zprávy ověřovacího, bezpečnostního nebo upozorňujícího charakteru, a to zejména z důvodu ochrany práv Uživatele nebo jiných Uživatelů.

VII. Práva a povinnosti Provozovatele

 1. Provozovatel nemá vůči Uživatelům nebo třetím osobám v souvislosti se Službami poskytovanými na Portálu kromě povinností uvedených v příslušných právních předpisech, Podmínkách žádné jiné další povinnosti.

 2. Provozovatel neodpovídá za obsah Příspěvků Uživatelů na Portálu, také neodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv Uživateli. Provozovatel je oprávněn nezveřejnit obsah nebo Příspěvky Uživatele, omezit nebo zamezit přístup ostatních Uživatelů k obsahu nebo Příspěvkem Uživatele, pokud je takový obsah nebo Příspěvky vyhodnocen jako sporný nebo porušující Podmínky.

 3. Provozovatel neposkytuje Uživatelům záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybné činnosti a zabezpečení serveru. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být Uživateli způsobena v souvislosti s používáním Služeb.

 4. Provozovatel má právo kdykoliv zrušit registraci Uživatele, a to i bez uvedení důvodu. Provozovatel má právo kdykoliv přerušit poskytování Služeb na Portálu na dobu určitou, neurčitou nebo navždy. Provozovatel má právo kdykoliv odstavit Portál, a to i bez jakéhokoliv předchozího upozornění.

 5. Při ukončení poskytování Služeb Provozovatelem a používání Služeb Uživatelům, mají Provozovatel a Uživatel zákonná práva, pokud z toho vyplynou. V případě sankcí Provozovatele za porušení povinností Uživatele uvedených v těchto Podmínkách nebo obecně závazných právních předpisech Slovenské republiky, bere Uživatel na vědomí, že je povinen nahradit takto vzniklou škodu Provozovateli v plném rozsahu.

X. Zpoplatněné služby

 1. Uživatel má možnost využít na Portálu i zpoplatněné služby (dále jen ,, Zpoplatněné služby"). O skutečnosti, zda se jedná v konkrétních případech o zpoplatněné služby informuje Provozovatel na Portálu Uživatele výslovně před objednáním zpoplatněných služby.

 2. Uživatel si může objednat zpoplatněné služby na Portálu ve zvláštní sekci, a to vyplněním objednávkového formuláře. Objednatel je povinen vyplnit v objednávkovém formuláři všechny požadované údaje. Objednávkový formulář obsahuje informace o ceně zpoplatněných služeb, způsobu úhrady ceny zpoplatněných služeb (včetně platebních podmínek) a délce trvání zpoplatněných služeb.

 3. Předmětem Zpoplatněné služby je zajištění propagace příspěvků Uživatele na Portálu.

 4. Uživatel má možnost zvolit si v objednávkovém formuláři délku trvání zpoplatněných služeb.

 5. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem vzniká dnem odeslání objednávky Uživatele.

 6. Provozovatel má povinnost bez zbytečného odkladu dodat Uživateli zpoplatněné služby až po úplném zaplacení ceny zpoplatněných služeb. Zaplacením ceny se rozumí její připsání na účet Provozovatele.

 7. Cenu za zpoplatněné služby je možné uhradit přímo na Portálu prostřednictvím brány GoPay. Po zaplacení ceny za zpoplatněné služby Provozovatel doručí Uživateli daňový doklad.

 8. V ceně Zpoplatněné Služby jsou zahrnuty veškeré náklady Provozovatele spojené s poskytováním zpoplatněných služeb a také daň z přidané hodnoty.

 9. Za dodání resp. úplné poskytnutí Zpoplatněné služby se považuje moment, kdy byla Zpoplatněná služba Uživateli aktivována. Uživatel odesláním objednávky vyjadřuje souhlas s poskytováním služby a zároveň vyjádřením tohoto souhlasu bere na vědomí, že ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

 10. V případě, že je Uživateli deatktivovaný uživatelský účet z důvodu porušení jeho povinností ve smyslu těchto Podmínek, nemá Uživatel právo na náhradní plnění zpoplatněných služeb, pokud Provozovatel nerozhodne jinak.

 11. Na Zpoplatněné služby se přiměřeně vztahují ostatní ustanovení těchto Podmínek.

XI. Odpovědnost za škodu

 1. Uživatel si je vědom toho, že využívá Služby Portálu výhradně na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za činnost Uživatelů, ani za způsob jakým Služby využívají. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití Služeb Uživatelem či třetími osobami.

 2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by vznikly Uživatelům nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně v důsledku nebo v souvislosti s využíváním Služeb.

 3. Provozovatel neodpovídá za škody, které by vznikly Uživatelům nebo třetím osobám v důsledku nemožnosti využívání Služeb nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

 4. Provozovatel neručí za nepřetržitou funkčnost Portálu, jeho bezchybnou činnost a zabezpečení. Zároveň má právo odstavit Portál bez jakéhokoliv upozornění a uvedení důvodu.

 5. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být Uživateli způsobena v souvislosti s používáním Služeb na Portálu, jakož i způsobených nefunkčností, chybovostí nebo činností jiných Uživatelů či z jiných důvodů.

XII. Reklamačný poriadok a sťažnosti

 1. V případě stížností nebo reklamaci souvisejících se Službami se Uživatel obrátí na Provozovatele na mailu : info@be-pro.com

 2. Provozovatel rozhodne o vyřízení stížnosti nebo reklamace bez zbytečného odkladu nejpozději však do 3 pracovních dnů.

 3. Provozovatel je povinen Uživateli přijetí a vyřízení stížnosti nebo reklamace písemně potvrdit.

 4. Provozovatel je povinen každou stížnost nebo reklamaci prověřit a v případě, že tato je opodstatněná, je povinen podniknout kroky směřující k jejímu nápravě. V případě, že jde o oprávněnou stížnost nebo reklamaci ohledně zpoplatněných služeb, poskytne Provozovatel Uživateli přiměřenou slevu z ceny zpoplatněných služby nebo poskytne Uživateli další zpoplatněné služby zdarma, pokud s tím Uživatel souhlasí.

 5. Nedůvodnou stížnost nebo reklamaci Provozovatel zamítne.

XIII. Řešení sporů

 1. Spory vzniklé z titulu registrace na Portálu nebo využívání Služeb řeší strany primárně dohodou na mailové adrese : info@be-pro.com

 2. V případě, že strany nevyřeší spor dohodou, je na řešení sporu příslušný obecný soud.

 3. Uživatel, pokud je nebo bude v postavení spotřebitele možnost řešit spor s Provozovatelem i alternativním způsobem ve smyslu zákona č. 391/2015 S.z. v platném znění. Bližší informace: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění. Na otázky neupravené těmito Podmínkami se přiměřeně aplikují ustanovení obecně závazných právních předpisů Slovenské republiky. Tyto Podmínky ruší všeobecné podmínky registrace ze dne 20.10.2016.

 2. Provozovatel má právo měnit, inovovat a jinak modifikovat Podmínky i bez jejich souhlasu Uživatele.

 3. Uživatel je při využívání Služeb povinen dodržovat právní normy státu, ve kterém se nachází, jakož i právní normy Slovenskej republiky. V případě porušení právních norem nebo povinností uvedených v těchto Podmínkách může Provozovatel v souladu se zákonem poskytnout všechny dostupné informace o uživatelích (včetně soukromých údajů Uživatele) oprávněným orgánům.

V Bratislavě, dne 11.08.2017

BE-PRO. COM

Souhlas
Dotčené osoby se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 122/2013 S.z. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Dotčená osoba registrovaná nebo přihlášena na portálu www.be-pro.com tímto dává souhlas se zpracováním osobních údajů v dole uvedeném rozsahu.

Provozovatel: BE-PRO s.r.o., Gercenova 19, 851 01 Bratislava, Slovensko, IČO: 48 147 117, DIČ: 2120252684

Účel poskytnutí údajů: Registrace na sportovní sociální síti a vytvoření osobního profilu ze strany dotyčné osoby s cílem kontaktování a interakce s jinými osobami, které si na sociální síti vytvořili profil. Sociální sítí se rozumí portál www.be-pro.com.

Seznam zpracovávaných osobních údajů:

Jméno a příjmení
Bydliště
Datum narození
E-mail a telefonní číslo
Státní občanství
Statistické údaje o sportovní kariéře dotčené osoby (sportovní kluby ve kterých dotyčná osoba působila, počet jejích soutěžních zápasů, branek a pod.)

Dotčená osoba souhlasí se zpracováním osobních údajů po dobu platné registrace na portálu www.be-pro.com, přičemž zrušení registrace na portálu www.be-pro.com se považuje za odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vzhledem k účelu a charakteru sociální sítě www.be-pro.com dotyčná osoba souhlasí s tím, že osobní údaje, které při registraci dotyčná osoba označí jako,, veřejné ", případně údaje které o sobě uvede při registraci dotyčná osoba dobrovolně, budou zpřístupněny jiným registrovaným osobám na portálu www.be-pro.com. Provozovatel zpracovává i osobní údaje, které označí dotčená osoba jako ,,soukromé", přičemž tyto údaje nejsou zpřístupněny třetím osobám. IP adresa počítače a časy přístupů dotčené osoby se nepovažují za soukromé údaje.

Provozovatel nezasílá dotčené osobě na její e-mail žádné marketingové zprávy za účelem nabídky prodeje zboží nebo služby.

Poučení o právech dotčené osoby podle zákona č. 122/2013 S.z.

1) Podle § 28 odst. 1 zákona č. 122/2013 Sb. dotčená osoba má právo na základě písemné žádosti od provozovatele vyžadovat:

 1. potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané; tento požadavek dotčené osoby je provozovatel povinen splnit bezplatně,
 2. ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 122/2013 Sb. druhý až šestý bod; při vydání rozhodnutí podle § 28 odst. 5 zákona č. 122/2013 Sb. je dotčená osoba oprávněna seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování. Tento požadavek dotčené osoby je provozovatel povinen splnit bezplatně,
 3. ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro zpracování; tento požadavek dotčené osoby je provozovatel povinen splnit bezplatně,
 4. ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování; tyto informace je provozovatel povinen poskytnout bezplatně kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, opatřením technických nosičů a s odesláním informace dotčené osobě, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,
 5. opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování; tento požadavek dotčené osoby je provozovatel povinen splnit bezplatně,
 6. likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení; tento požadavek dotčené osoby je provozovatel povinen splnit bezplatně,
 7. likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona; tento požadavek dotčené osoby je provozovatel povinen splnit bezplatně,
 8. blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby; tento požadavek dotčené osoby je provozovatel povinen splnit bezplatně.

Právo dotčené osoby lze omezit jen podle písm. e) a f) bodu 1) pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana dotčené osoby nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob. Takové omezení je provozovatel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit dotčené osobě, jakož i Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky.

2) Podle § 28 odst. 2 zákona č. 122/2013 Sb. dotčená osoba na základě bezplatné písemné žádosti má právo u provozovatele namítat proti:

 1. zpracovávání jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu a žádat jejich likvidaci,
 2. využívání osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Sb. (Jsou to: titul, jméno, příjmení a adresa) pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
 3. poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Sb. (Jsou to: titul, jméno, příjmení a adresa) pro účely přímého marketingu.

3) Kromě uvedeného dotčená osoba má možnost dále kdykoliv u provozovatele nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) zákona č. 122/2013 Sb. vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka dotčené osoby je oprávněna, provozovatel je povinen osobní údaje, jejichž zpracování dotčená osoba zpochybnila, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí.

4) Dotčená osoba má právo nepodléhat rozhodnutí provozovatele, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá pouze na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních údajů. Dotčená osoba má právo žádat provozovatele o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž provozovatel je povinen žádosti dotyčné osoby vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu zkoumání a výsledku zjištění provozovatel informuje dotčenou osobu ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne doručení jejího žádosti. Dotyčná osoba nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů provozovatel vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku dotyčné osoby, nebo pokud provozovatel na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů dotčené osoby.

Pokud dotyčná osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce. Pokud dotčená osoba nežije, její práva, která měla podle zákona č. 122/2013 Sb., může uplatnit blízká osoba.

V případě, že má dotčená osoba zájem realizovat své výše uvedené práva vůči Provozovateli, může dotčená osoba kontaktovat Provozovatele na adrese sídla, na mailu: info@be-pro.com, nebo telefonicky: +421 903 704 038

BE-PRO. COM

PODPOŘ NÁS
DOBROVOLNÝM PŘÍSPĚVKEM