Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas
Dotčené osoby se zpracováním osobních údajů

Dotčená osoba registrovaná nebo přihlášena na portálu www.be-pro.com tímto dává souhlas provozovateli se zpracováním osobních údajů v dole uvedeném rozsahu.

Provozovatel: BE-PRO s.r.o., Gercenova 19, 851 01 Bratislava, Slovensko, IČO: 48 147 117, DIČ: 2120252684

Účel poskytnutí údajů: Registrace na sportovní sociální síti a vytvoření osobního profilu ze strany dotyčné osoby s cílem kontaktování a interakce s jinými osobami, které si na sociální síti vytvořili profil. Sociální sítí se rozumí portál www.be-pro.com.

Seznam zpracovávaných osobních údajů:

Jméno a příjmení
Bydliště
Datum narození
E-mail a telefonní číslo
Státní občanství
Pohlaví
Výška a hmotnost
Dosažené vzdělání
Fotografie
IP adresa
Statistické údaje o sportovní kariéře dotčené osoby (sportovní kluby ve kterých dotyčná osoba působila, počet jejích soutěžních zápasů, branek a pod.)

Dotčená osoba souhlasí se zpracováním osobních údajů po dobu platné registrace na portálu www.be-pro.com, přičemž zrušení registrace na portálu www.be-pro.com se považuje za odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vzhledem k účelu a charakteru sociální sítě www.be-pro.com dotyčná osoba souhlasí s tím, že osobní údaje, které při registraci dotyčná osoba označí jako,, veřejné ", případně údaje které o sobě uvede při registraci dotyčná osoba dobrovolně, budou zpřístupněny jiným registrovaným osobám na portálu www.be-pro.com. Provozovatel zpracovává i osobní údaje, které označí dotčená osoba jako ,,soukromé", přičemž tyto údaje nejsou zpřístupněny třetím osobám. IP adresa počítače a časy přístupů dotčené osoby se nepovažují za soukromé údaje.

Dotčená osoba souhlasí se zasíláním marketingových zpráv za účelem nabídky prodeje zboží nebo služeb, případně za účelem zasílání informací a novinek na portálu www.be-pro.com.

Poučení o právech dotčené osoby

1) Dotčená osoba má právo na základě písemné žádosti od provozovatele vyžadovat:

  1. potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané; tento požadavek dotčené osoby je provozovatel povinen splnit bezplatně,
  2. ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému provozovatele. Dotčená osoba oprávněna seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování. Tento požadavek dotčené osoby je provozovatel povinen splnit bezplatně,
  3. ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro zpracování; tento požadavek dotčené osoby je provozovatel povinen splnit bezplatně,
  4. ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování; tyto informace je provozovatel povinen poskytnout bezplatně,
  5. opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování; tento požadavek dotčené osoby je provozovatel povinen splnit bezplatně. Dotčená osoba má právo až do provedení opravy na omezení zpracování osobních údajů,
  6. odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a výmaz osobních údajů. Právo na výmaz může dotčená osoba uplatnit pouze v případě, pokud to stanoví zákon nebo nařízení EU (např. pokud zanikl původní účel zpracování osobních údajů, pokud bylo zpracovávání osobních údajů nezákonné nebo pokud je výmaz osobních údajů potřebný pro splnění zákonné povinnosti). Dotčená osoba nemá právo na výmaz osobních údajů, pokud to zákon provozovateli zakazuje,
  7. přenos osobních údajů. Dotčená osoba má právo přenést na základě písemné žádosti zpracovávány osobní údaje k jinému provozovateli.

Právo dotčené osoby lze omezit jen, pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana dotčené osoby nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob. Takové omezení je provozovatel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit dotčené osobě, jakož i Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky.

2) Dotčená osoba na základě bezplatné písemné žádosti má právo u provozovatele namítat proti:

  1. zpracovávání jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu a žádat jejich likvidaci,
  2. využívání osobních údajů pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
  3. poskytování osobních údajů uvedených pro účely přímého marketingu.

3) Kromě uvedeného dotčená osoba má možnost dále kdykoliv u provozovatele nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka dotčené osoby je oprávněna, provozovatel je povinen osobní údaje, jejichž zpracování dotčená osoba zpochybnila, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí.

4) Dotčená osoba má právo nepodléhat rozhodnutí provozovatele, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá pouze na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních údajů. Dotčená osoba má právo žádat provozovatele o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž provozovatel je povinen žádosti dotyčné osoby vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu zkoumání a výsledku zjištění provozovatel informuje dotčenou osobu ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne doručení jejího žádosti. Dotyčná osoba nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů provozovatel vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku dotyčné osoby, nebo pokud provozovatel na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů dotčené osoby.

5) Dotčená osoba má právo na náhradu škody, které může dotyčná osoba uplatnit, jestliže jí vznikne v souvislosti s porušením povinnosti provozovatele majetková nebo nemajetková újma. Dotčená osoba má také právo obrátit se na soud v případě použití si práv z titulu náhrady škody

Pokud dotyčná osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce. Pokud dotčená osoba nežije, její práva může uplatnit blízká osoba.

V případě, že má dotčená osoba zájem realizovat své výše uvedené práva vůči Provozovateli, může dotčená osoba kontaktovat Provozovatele na adrese sídla, na mailu: info@be-pro.com, nebo telefonicky: +421 903 704 038

Provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a v souladu se zákonem č. 18/2018 S.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

BE-PRO. COM

PODPOŘ NÁS
DOBROVOLNÝM PŘÍSPĚVKEM